SPL

Single Packet Logistics

SPL
SPL MANUAL – stworzony z myślą o efektywnej obsłudze zamówień w handlu elektronicznym i sprzedaży wielokanałowej.

Dzięki połączeniu funkcjonalności zaawansowanego systemu magazynowego (WMS) i modułu obsługi e-sklepu nasz system jest kompleksowy. Dostarcza rozwiązania, które pozwolą Ci skutecznie usprawnić procesy logistyczne – na każdym etapie, niezależnie od skali Twojego magazynu.

W czym możemy Ci pomóc?

Stawiamy na kompleksową obsługę. Od doradztwa, przez opracowania strategii, projektowanie i dobór optymalnych rozwiązań systemowych i technicznych

Doradztwo logistyczne

Kompleksowe wsparcie menadżerskie 
w zakresie opracowania wizji i koncepcji systemu logistycznego magazynu e-commerce.

Oprogramowanie

System zarządzania magazynem 
i procesami logistycznymi stworzony 
z uwzględnieniem specyfiki zamówień 
w sklepach internetowych.

Opracowanie koncepcji magazynu

Pomagamy firmom w opracowaniu koncepcji techniczno – organizacyjnych zagospodarowania magazynów.

Infrastruktura techniczna i sprzętowa

Projektujemy infrastrukturę techniczną 
i sprzętową wraz z procesami magazynowymi, tak aby skonfigurować najbardziej odpowiedni zestaw rozwiązań

SPL manual na każdym z etapów

Podstawowe cechy systemu

Podstawowe cechy systemu

 • System otwarty na modyfikacje i przy­szłe roz­bu­dowy w zależ­no­ści od zmie­nia­ją­cych się uwa­run­ko­wań Klienta.
 • Obsługa dowolnej liczby magazynów
 • Obsługa zamówień sklepu internetowego
 • Zaawansowane algorytmy optymalizacyjne (ścieżki rozkładania, kompletacji, zatowarowania stref kompletacji)
 • Różne metody planowania i realizacji kompletacji (m.in. Multi-Picking, Zone-Picking, Batch-Picking, Wave-Picking)
 • Obsługa punktów odbioru
 • Monitorowanie procesów logistycznych i przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym
Elastyczność

Elastyczność

 • Pełna integralność z systemami zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)
 • Współpraca z urządzeniami Auto-Id (kody kreskowe, RFID)
 • Pełna integracja z automatyka magazynową
 • Integracja z systemami spedycyjnymi
 • Współpraca z dowolnymi platformami sprzedażowymi
Obsługa procesów logistycznych

Obsługa procesów logistycznych

 • Przejęcia do maga­zynu (przy­ję­cie wewnętrzne, przy­ję­cie zewnętrzne, cross docking, dropshipping, order for order)
 • Wydania z maga­zynu (różne strategie kompletacji, szybkie wydania)
 • Trans­porty wewnętrzne (w ramach jed­nej strefy oraz pomię­dzy stre­fami magazynowymi)
 • Inwen­ta­ry­za­cja (wpro­wa­dza­jąca, bie­żąca, okre­sowa oraz zerowa)
 • Zarzą­dza­nie maga­zy­nem (jed­nostki maga­zy­nowe, miej­sca maga­zy­nowe, arty­kuły, dostawcy i odbiorcy, automatyka magazynowa)
 • Zwroty na magazyn
 • Zarzą­dza­nie użyt­kow­ni­kami i pra­wami dostępu do poszcze­gól­nych funk­cji sys­temu – zapew­nie­nie wyso­kiego bez­pie­czeń­stwa danych
INFO -PUNKT

INFO -PUNKT

Gotowa aplikacja kompatybilna z systemem SPL obsługująca proces wydawania paczek w punktach odbioru (sklepach stacjonarnych). Aplikacja obsługuje rejestrację płatności dla zamówień opłacanych przy odbiorze, reklamacje, rejestracje zwrotów i wystawianie dokumentów korygujących.
Kompleksowa infrastruktura

Kompleksowa infrastruktura

 • System SPL Manual zaprojektowaliśmy z uwzględnienim specyfiki e-commerce i związanych z nią wyzwań (m.in. okresy niskiej i wzmożonej sprzedaży). Wprowadziliśmy rozwiązania systemowe pomagające im sprostać.
 • Oferujemy modułowe stanowiska przyjęć, pakowania wysyłki i zwrotów – w pełni wyposażone i zintegrowane z systemem SPL Manual
 • Systemy kompletacji pick/put to light
Zobacz więcej

Co nas wyróżnia?

Kompleksowość

Kompleksowość

SPL Manual łączy rozwiązania z obsługi magazynów i e-commerce. Dostarcza kompletne oprogramowanie, sprzęt, stanowiska oraz usługi serwisowe 
i techniczne.

Skalowalność

Skalowalność

SPL Manual jest wprowadzany tak, by móc go bez trudu rozbudować w miarę wzrostu biznesu. Dostosowuje się na bieżąco do potrzeb użytkownika.

System ‘bezpapierowe”

System ‘bezpapierowe”

SPL Manual łączy rozwiązania z obsługi magazynów i e-commerce. Dostarcza kompletne oprogramowanie, sprzęt, stanowiska oraz usługi serwisowe i techniczne.

Rozwiązania szyte na miarę

Rozwiązania szyte na miarę

SPL Manual wprowadzany jest w oparciu o identyfikację potrzeb Klienta i stworzonych na tej podstawie indywidualnych, zoptymalizowanych pod kątem danego biznesu rozwiązań.

Ekspercki know-how

Ekspercki know-how

SPL Manual został zaprojektowany przez ekspertów logistyki magazynowej i liderów branży e-commerce w Polsce. Jego wybór jest gwarancją otrzymania usługi na najwyższym poziomie.

Doświadczenie

Doświadczenie

SPL Manual został stworzony przez polskiego producenta, projektującego systemy logistyczne dla najbardziej wymagających branż od ponad 20 lat. Każde z dostarczanych rozwiązań jest oparte na solidnym doświadczeniu.